280 / 280
AC | C++11
zhouzixiang2004 on Feb. 9, 2018, 2:05 p.m.
1.06s
14.5 MB
280 / 280
AC | C++14
xiaowuc1 on April 5, 2018, 12:14 a.m.
1.08s
10.8 MB
280 / 280
AC | C++14
PrimeNet on Aug. 5, 2018, 11:54 a.m.
1.09s
11.4 MB
280 / 280
AC | C++14
IvanCarvalho on Dec. 27, 2018, 1:11 a.m.
1.37s
11.2 MB
280 / 280
AC | C++14
juho on Dec. 6, 2018, 3:34 a.m.
1.71s
16.5 MB