Crwys Iorwerth Lletya
Ada gnatmake 8.3.0 gnatmake 8.3.0 gnatmake 8.3.0
Assembly (ARM)
Assembly (x64) as_x64 2.31.1
ld_x64 2.31.1
as_x64 2.31.1
ld_x64 2.31.1
as_x64 2.31.1
ld_x64 2.31.1
Assembly (x86) as_x86 2.31.1
ld_x86 2.31.1
as_x86 2.31.1
ld_x86 2.31.1
as_x86 2.31.1
ld_x86 2.31.1
AWK awk 1.3.3 awk 1.3.3 awk 1.3.3
Brain**** bf 1.33.7 bf 1.33.7 bf 1.33.7
C#
C++03 g++ 8 g++ 8 g++ 8
C++11 g++11 8 g++11 8 g++11 8
C++14 g++14 8 g++14 8 g++14 8
C++17 g++17 8 g++17 8 g++17 8
C++ (Visual)
C gcc 8 gcc 8 gcc 8
C11 gcc11 8 gcc11 8 gcc11 8
Clang++ clang++ 7.0.1 clang++ 7.0.1 clang++ 7.0.1
Clang clang 7.0.1 clang 7.0.1 clang 7.0.1
Clozure CL
COBOL cobc 2.2.0 cobc 2.2.0 cobc 2.2.0
CoffeeScript coffee 2.2.0
node 12.10.0
coffee 2.2.0
node 12.10.0
coffee 2.2.0
node 12.10.0
D dmd 2.88.0 dmd 2.88.0 dmd 2.88.0
Dart dart 2.5.0 dart 2.5.0 dart 2.5.0
Erlang
F#
Forth gforth 0.7.3 gforth 0.7.3 gforth 0.7.3
Fortran gfortran 8 gfortran 8 gfortran 8
Go go 1.11.6 go 1.11.6 go 1.11.6
Groovy groovyc 2.4.13
java 11.0.4
groovyc 2.4.13
java 11.0.4
groovyc 2.4.13
java 11.0.4
Haskell ghc 8.4.4 ghc 8.4.4 ghc 8.4.4
INTERCAL
Java 8 javac 1.8.0 javac 1.8.0 javac 1.8.0
Java 9 javac 9.0.4 javac 9.0.4 javac 9.0.4
Java 10 javac 10.0.2 javac 10.0.2 javac 10.0.2
Kotlin kotlinc 1.3.50
java 11.0.4
kotlinc 1.3.50
java 11.0.4
kotlinc 1.3.50
java 11.0.4
Lisp sbcl 1.4.16
Lua lua 5.3.3 lua 5.3.3 lua 5.3.3
Mono C# csc 6.0.0.334
mono 6.0.0.334
csc 6.0.0.334
mono 6.0.0.334
csc 6.0.0.334
mono 6.0.0.334
Mono F# fsharpc 10.2.3
mono 6.0.0.334
fsharpc 10.2.3
mono 6.0.0.334
fsharpc 10.2.3
mono 6.0.0.334
Mono VB vbnc 0.0.0.5943
mono 6.0.0.334
vbnc 0.0.0.5943
mono 6.0.0.334
vbnc 0.0.0.5943
mono 6.0.0.334
NASM nasm 2.14
ld_x86 2.31.1
nasm 2.14
ld_x86 2.31.1
nasm 2.14
ld_x86 2.31.1
NASM64 nasm 2.14
ld_x64 2.31.1
nasm 2.14
ld_x64 2.31.1
nasm 2.14
ld_x64 2.31.1
Nim
Objective-C gobjc 8 gobjc 8 gobjc 8
OCaml ocaml 4.5.0 ocaml 4.5.0 ocaml 4.5.0
Octave
Pascal fpc 3.0.4 fpc 3.0.4 fpc 3.0.4
Perl perl 5.28.1 perl 5.28.1 perl 5.28.1
PHP php 7.3.4 php 7.3.4 php 7.3.4
Pike pike 8.0 pike 8.0 pike 8.0
Prolog swipl 8.0.2 swipl 8.0.2 swipl 8.0.2
PyPy 2 pypy 7.1.1
implementing python 2.7.13
pypy 7.1.1
implementing python 2.7.13
pypy 7.1.1
implementing python 2.7.13
PyPy 3 pypy3 7.1.1
implementing python 3.6.1
pypy3 7.1.1
implementing python 3.6.1
pypy3 7.1.1
implementing python 3.6.1
Python 2 python 2.7.16 python 2.7.16 python 2.7.16
Python 3 python3 3.7.3 python3 3.7.3 python3 3.7.3
R
Racket racket 7.2 racket 7.2 racket 7.2
Ruby 1.8
Ruby 2 ruby 2.5.5 ruby 2.5.5 ruby 2.5.5
Rust rustc 1.38.0 rustc 1.38.0 rustc 1.38.0
Scala scalac 2.11.12
java 11.0.4
scalac 2.11.12
java 11.0.4
scalac 2.11.12
java 11.0.4
Scheme csc 4.13.0 csc 4.13.0
Sed sed 4.7 sed 4.7 sed 4.7
Swift swiftc 4.0.3 swiftc 4.0.3 swiftc 4.0.3
TCL tclsh 8.6 tclsh 8.6 tclsh 8.6
Text cat 8.30 cat 8.30 cat 8.30
Turing
V8 JavaScript v8dmoj 7.1.302.31 v8dmoj 7.1.302.31 v8dmoj 7.1.302.31
Visual Basic.NET